O události

Organizátoři:

Akronym ARaP byl zaveden pro zkrácené označení technické konference tématicky orientované na problematiku spojenou s automatizací, regulací (později lépe interpretovatelnou jako robotizace) a procesy, tedy z písmen plného pojmenování Automatizace – Regulace/Robotizace ­ Procesy.

ARaP 2023 je v pořadí šestnáctá, doposud všechny byly organizovány prof. Šulcem. Záměrem letošního ročníku je spojit ukončení této jedinečné série současně s jeho osmdesátinami. K podpoře tohoto záměru se přihlásili a naplňují jej následujícími aktivitami:


  • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. d.h.c., vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky poskytnutím osobní záštity a podporou uspořádání konference v prostorách CIIRC
  • prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., koordinováním tvorby časového rozvrhu v programovém výboru tvořeným firmami, které se přihlásily ke konferenčnímu partnerství, a vedením Ústavu přístrojové a řídicí techniky a Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze
  • prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., ředitel Ústavu automatizace a řídicí techniky na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati, ve spolupráci s vědeckým tajemníkem Českomoravské společnosti pro automatizaci z.s. Ing. Tomášem Krannichem, Ph.D, řízením organizačního výboru zajišťujícího agendu přihlášek a plateb
  • na oslovení odborné veřejnosti a propagaci konference spolupracují šéfredaktoři odborných časopisů Ing. Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum) a Ing. Petr Bartošík (Automa).


Platební instrukce:

Vložné pro účastníky konference v plném rozsahu bylo stanoveno na 1 600,- Kč včetně DPH (zahrnuje všechny tři konferenční bloky) a bude splatné na základě vystavené a doručené faktury. Úhrada za účast na doprovodném programu byla stanovena na částku 700,- Kč včetně DPH.

Důležité termíny:
Registrace účastníků do bez omezení

Úhrada vložného (popř. účasti na doprovodném programu):
podle termínu splatnosti, uvedeném na faktuře, vygenerované na základě odeslané registrace na konferenci.

V případě účasti jen na doprovodném programu bude možno ve výjimečném případě platbu uskutečnit i dodatečně v hotovosti na místě jednání konference.

Srdečně Vás na tuto konferenci zveme.

Základní informace o minulých ročnících naleznete na: